Horváth Ernő
Horváth Ernő

2021. október 21. Csütörtök

Horváth Ernő

muzeológus

Születési adatok

1929. február 19.

Aszód, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1990. május 24.

Zemplén


Iskola

Az ELTE TTK-n biológia–földrajz szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1951).

Életút

A Természettudományi Múzeum Növénytára segédmuzeológusa (1951–1952), a Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztály Vidéki Osztályának természettudományi előadója (1953). A szombathelyi Savaria Múzeum muzeológusa (1953–1957), mb. igazgatója (1957–1960), tud. főmunkatársa (1963–1989) és a Természettudományi Gyűjtemény vezetője (1973–1989), egyúttal a Vas Megyei Múzeumok mb. igazgatója (1985–1986). ősnövénytani kutatásokkal foglalkozott, elsősorban a magyarországi földtörténeti harmadidőszak-végi és negyedidőszaki flórát tanulmányozta. Fontosabb kutatási területei: a felső pliocén ősföldrajzi, rétegtani és ősnövénytani problémái, Szombathely környéke pleisztocén famaradványai. A Vas megyei Sé melletti felsőpannon rétegekből leírta az Acer séensist (1975), részletes kritikai feldolgozás tárgyává tette Magyarország legrégebbi – Carolus Clusiustól származó – ősnövénytani adatközlését (a Vas megyei Csádhegyről leírt ősfáról: Lithoxylon, 1973). Muzeológusként működése meghatározó volt a Nyugat-Dunántúl természeti képének megismerésében. A Vas megyei arborétumok, kastélykertek, parkok növényeinek folyamatos gyűjtésével gyarapította a régóta híres vasi kertkultúra herbáriumát, megújította és kis arborétummá fejlesztette a kőszegi Chernel-kertet (1965). Nevéhez fűződik az Alpokalja Természeti Képe kutatási program megindítása és irányítása (1975-től). Tudománytörténeti tevékenysége kiterjedt a Vas megyéhez kötődő tudósok – Chernel István, Gáyer Gyula – tárgyi és szellemi hagyatékának feltárására, elkészítette a Vas megyei természettudósok arcképcsarnokát (Simon Gyula képzőművésszel, 1989). A Jeli Napok, a Vas Megyei Környezet- és természetvédelmi Napok rendezvénysorozatok főrendezője.

Elismertség

A Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Biológiai és Természetvédelmi Szakbizottságainak tagja. A TIT országos választmányának tagja, Biológiai Szakosztályának elnöke.

Elismerés

Széchenyi István-emlékérem (1974).

Szerkesztés

A Vasi Szemle (1958–1986), a Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője (1963–1989) és a Praenorica, Folia Historico-Naturalia (1981–1987) c. kiadványok szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Termőtalaj és a mezőgazdaság. (Bp., 1954)
A megyaszói Csordáskút kovásodott fatörzseinek vizsgálata. (Botanikai Közlemények, 1954)
A Savaria Múzeum ötven esztendeje. (A Savaria Múzeum Közleményei. Szombathely, 1958)
Pleisztocén gerinces- és faszénmaradványok, valamint langyosvíz-feltörési helyek Gencsapátiban. – ősnövénylelőhelyek Vas megyében. – A szombathelyi Savaria Múzeum. (Vasi Szemle, 1958)
Ismeretlen Derkovits-művek és -emlékek a Savaria Múzeumban. (Vasi Szemle, 1960)
Vas megye ritka és védelmet érdemlő növényei. Jeanplong Józseffel. (Vasi Szemle, 1962)
Sótony környékének felsőpliocén növénymaradványai. – Adatok Chernel István életrajzához. (Savaria, 1963)
Természetvédelmi napok Vas megyében. (Élővilág, 1963)
Vörös István és múzeumi hagyatéka. – Felsőpliocén növénylenyomatok Kemenesmihályfáról. – Adatok a növények fosszilizációjának kérdéséhez. (Savaria, 1964)
Pleisztocén famaradványok Szombathely környékéről. – Adatok Szabó Imre életrajzához és botanikai munkásságához. (Savaria, 1965)
Újabb előfordulási adatok Vas megye flórájához. Szinetár Miklóssal. (Vasi Szemle, 1965)
A fehér sáfrány – Crocus albiflorus. (Búvár, 1967)
Szombathely. Írta többekkel. (2. átd. kiad. Szombathely, 1970
3. átd. kiad. 1975
4. kiad. Szombathely–Bp., 1978)
Beiträge zur Kenntnis der Pliozänen Flora West Ungarns. – Adatok Nyugat-Magyarország pliocén flórájának ismeretéhez. (Savaria, 1972)
Clusius Lithoxylonja és lelőhelye a későbbi szakirodalomban. – Carolus Clusius az irodalomban. Csaba Józseffel. – Carolus Clusius és magyar barátai emlékének a nagy humanista tudós Pannóniába érkezése 400. évfordulóján. 1–2. (Vasi Szemle, 1973)
A mucsfai későrómai favödör xylotomiája. (Archaeologiai Értesítő, 1977)
Dendroklimatologische Untersuchungen an Holzstämmen aus Ungarn. (Savaria, 1979)
A környei népvándorlás kori temető növénymaradványai. (Savaria, 1980)
Az ökológiai szemlélet fontossága a környezetvédelemben. (Savaria, 1981)
Az Alpokalja természeti képe. Szerk. (Szombathely, 1981–1990
németül is)
Nyugat-Dunántúl föld- és élettörténete. Szerk. (Szombathely, 1982
németül is)
Gáyer Gyula élete és múzeumi munkássága. (Vasi Szemle, 1983)
Bendefy László, a muzeológus. (Vasi Szemle, 1984)
A felsőpliocén ősföldrajzi, rétegtani és növénytani problémái. (Praenorica, Folia Historico-Naturalia, 1987)
Geowissenschaften. Aumüller, S.-sel. (Allgemeine Bibliographie des Burgenlandes. Eisenstadt, 1987). Vasi természettudósokra emlékezünk. Természettudósok arcképcsarnoka. (Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1989)
Mikropaleontológiai vizsgálatok Velem-Szentviden. (Savaria, 1990).

Irodalom

Irod.: M. Kozár Mária: „Életemet is rátettem a Savaria Múzeumra.” H. E. (Vasi Honismereti Közlemények, 1990)
Madáchy Károly: H. E. (Vasi Szemle, 1990)
Papp Jenő: Megemlékezés H. E.-ről. – Balogh Lajos: H. E. irodalmi munkásságának jegyzéke. (Savaria, 1992)
Balogh Lajos: H. E. – Andreánszky-tanítvány – ősnövénytani hagyatéka a szombathelyi Savaria Múzeumban. (Andreánszky- emlékkötet. Studia Naturalia. 9. Szerk. Hably Lilla. ?, 1996)
Balogh Lajos: H. E. szerepe az Alpokalja florisztikai megismerésében. (Botanikai Közlemények, 1997)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)
Balogh Lajos: H. E. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
Tóth Gábor: 75 éve született H. E. (Folia Anthropologica, 2004).

Megjegyzések

MÉL IV. téves születési adat: febr. 18. és téves halálozási adat: márc. 24.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013