Csapody István
Csapody István

2021. október 21. Csütörtök

Csapody István

erdőmérnök, botanikus

Születési adatok

1930. február 26.

Sopron

Halálozási adatok

2002. január 8.

Sopron

Temetési adatok

2002. január 16.

Sopron


Család

Sz: Csapody József (1898–1975) dr. középiskolai tanár, Scheffer Ilona (1893–1979). Testvére: Bognár Jánosné Csapody Éva. F: 1954-től Priszinger Mária óvónő. Fia: Csapody Miklós (1955–) politikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő, Csapody Tamás (1960–), jogász, szociológus, politológus; leánya: Holzmann Antalné Csapody Eszter (1961–).

Iskola

A soproni Szent Asztrik Bencés Gimnáziumban éretts. (1948), a soproni Erdőmérnöki Főiskolán erdőgazdasági szakon végzett (1953), doktorált (1962).

Életút

A soproni Erdőmérnöki Főiskola Tanulmányi Osztályának oktatási előadója (1954. jan.–aug.), a Növénytani Tanszék (1954–1956), az Erdőműveléstani Tanszék tanársegéde (1956–1958), politikai okokból elbocsátották (1958). A soproni Tanulmányi Állami Erdőgazdaság termőhelyfeltáró csoportjának vezetője (1958–1975), a Természetvédelmi Felügyelőség tanácsosa, főtanácsosa, főfelügyelője (1975–1990), a Fertő-tavi Nemzeti Park (= Fertő-Hanság Nemzeti Park) Igazgatósága botanikai főtanácsadója (1990-től). Az EFE, ill. a Nyugat-magyarországi Egyetem c. egy. tanára (1991-től). Növénytannal, növényföldrajzzal, erdészeti termőhely-ismerettannal foglalkozott; első botanikai és tudománytörténeti dolgozatait még egyetemista korában, Fehér Dániel ösztönzésére írta. Magyarországon elsők között bízták meg termőhelyfeltáró csoport vezetésével, nevéhez fűződik a magyarországi termőhely-ismerettani kutatások elindítása, módszertanának kidolgozása. Jelentős eredményeket ért el Sopron és környéke, továbbá a Fertő-tó növényföldrajzi és -cönológiai tanulmányozása terén. Vezető szerepet játszott a nyugat-magyarországi természetvédelmi szervezet kialakításában és működtetésében. Igen értékesek Sopron és környékével foglalkozó botanikatörténeti dolgozatai, feldolgozta a térséghez kötődő legjelentősebb növénytudósok életútját, munkásságát.

Emlékezet

Sopronban élt (Mező utca 9. és Tulipán köz 10.) és tevékenykedett, ott is hunyt el, a soproni Szent Mihály-temetőben nyugszik. Mező utcai szülőházát emléktáblával jelölték meg (2007. febr. 24-én). Róla nevezték el a Fertő-Hanság Nemzeti Park Fertőújlakon működő Csapody István Természetiskola és Látogatóközpontját. Élete végéig gyűjtött és rendszerezett, nagy értékű herbáriumát a szombathelyi Savaria Múzeumnak ajándékozta.

Elismertség

A Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Természetvédelmi Munkabizottságának elnöke (1981–1991), tagja (1991-től). A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztálya (1947-től), a METESZ Erdészettörténeti Szakosztálya (1954–1985) és a METESZ Hidrológiai Társaság Soproni Csoportja tagja (1960-tól). A Fertő-tó Kutató Tudományos Társaság tagja. A TIT Országos Környezetvédelmi Ismeretterjesztő Tanácsa (1985-től) és Győr-Sopron Megyei Szervezete Biológiai Választmánya tagja (1987-től). A Soproni Városszépítő Egyesület elnökségi tagja (1980-tól). A göttingeni Floristisch-Pflanzensoziologische Arbeitsgemeinschaft tagja (1979-től).

Elismerés

A Nyugat-magyarországi Egyetem tb. doktora (2000). Munka Érdemrend (bronz, 1966), Osztrák Köztársasági Érdemkereszt (arany, 1994). Vásárhelyi Pál-oklevél (Magyar Hidrológiai Társaság, 1965), Pro Natura Díj (1984), Pro Urbe Sopron Díj (1989), Széchenyi-díj (2001).

Szerkesztés

A Soproni Szemle szerkesztőbizottságának tagja (1989-től).

Főbb művei

F. m.: Kiegészítő adatok Sopron flórájának ismeretéhez. (Erdészeti Kísérletek, 1949)
Sopron és Sopron megye a magyar botanika történetének tükrében. (A Magyar Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Karának Évkönyve, 1950)
Erdőgazdasági vonatkozású fitocönológiai és talajtani megfigyelések a Nagy Alföldről. (Agrártudomány, 1952)
Új növényelőfordulások Sopron környékén és Baranyában. (Az Erdőmérnöki Főiskola Évkönyve. 1951/52. Sopron, 1953)
A Sopron környéki flóra elemeinek analízise. (Soproni Szemle, 1955)
A jenőmajori szikkísérleti telep növénycönológiai kiértékelése. (Az Erdőmérnöki Főiskola Közleményei, 1955)
A soproni természetvédelem múltja, jelene és feladatai. (Soproni Szemle, 1956)
Képes herbárium a soproni múzeumban. – A soproni mammutfenyő. (Soproni Szemle, 1957)
„Farbenkraut”, azaz festőfű. (Soproni Szemle, 1958)
Az alsódunaártéri erdők társulásainak vadgazdálkodási viszonyai. Bencze Lajossal. (Az Erdő, 1958)
Kitaibel Pálra vonatkozó töredékek. – A Sopron környéki szelídgesztenyések. – Gombocz Endre soproni diákévei. (Soproni Szemle, 1959)
Termőhelyfeltárás és vegetációtérképezés a Soproni hegységben. Egy. doktori értek. (Sopron, 1961)
Vegetation-Mapping and Station-Exploring in the Sopron-Hills. (Acta Botanica, 1962)
Die ökologischen Artengruppen der Wälder Ungarns. Horánszky Andrással. (Acta Agronomica, 1963)
A Sopron megyei „Nagyerdő” története. (Soproni Szemle, 1963)
Sopron és környékének gombaflórája. (Mikológiai Közlemények, 1963)
A Sopron megyei „cseriföldek” erdeinek története. (Az Erdő, 1964)
Adatok a Sopron megyei erdők 18–19. századi állapotához. (Soproni Szemle, 1964)
Die Waldgesellschaften des Soproner Berglandes. 1 térképpel, 6 táblázattal. (Acta Botanica, 1964)
Erdei fák és cserjék. Rott Ferenccel, Csapody Verával. (Bp., 1966)
Sopron. Többekkel. (Bp., 1966
4. átd. és bőv. kiad. 1975)
Sopron város erdeinek története Oderszky János jelentésétől – 1837 – Muck András működésének megkezdéséig – 1872. (Soproni Szemle, 1966)
Eichen-Hainbuchwälder Ungarns. (Feddes Report, 1967)
Sopron. Becht Rezsővel. (Panoráma magyar városok. Bp., 1968
2. kiad. 1973
3. kiad. 1978)
Sopron város – és volt úrbéres községei – egykori erdeinek története. XIII–XX. század. (Erdészettörténeti Közlemények, 1968)
Savanyú őskőzeten és lajtamész alapkőzeten nőtt fás és lágyszárú növények hamuösszetevőinek vizsgálata. Tölgyesi Györggyel. (Agrokémia és Talajtan, 1968)
Die Kastanienwälder Ungarns. (Acta Botanica, 1969)
A Fertő melléki dombsor vegetációja. (Hidrológiai Tájékoztató, 1969)
A gesztenye társulásviszonyai. (Jávorka Sándor–Maliga Pál: A gesztenye. Bp., 1969)
Az erdő és az ember. (A növények világa. I–II. köt. Szerk. Kárpáti Zoltán. Bp., 1969)
A Soproni hegyvidék növénytársulásainak vadeltartó képessége. (Bencze Lajos: Vadászati ökológiai ismeretek. Sopron, 1969)
Orvosbotanikai kertek Sopronban, a Flora Semproniensis – 1741– alapján. (Acta Pharmaceutica, 1970 és Régi magyar kertek. Veszprém, 1999)
Természetes erdőtípusok védelme. (Az Erdő, 1970)
Sopron környéki erdők. A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság parkerdői. Juhász Miklóssal, Mollay Jánosnéval. 1 térképpel. (Sopron, 1972)
Clusius magyar mecénása és munkatársai. (Vasi Szemle, 1973)
Sopron környéki kőzethatású, valamint közép- és délkelet- európai barna erdőtalajok természetes növényzetének tápanyag-felvétele. Tölgyesi Györggyel. (Agrokémia és Talajtan, 1973)
Gyomirtási kísérletek buvinollal fonófüzesekben. Tompa Károllyal. (EFE Tudományos Közleményei, 1973)
Barangolások a soproni erdőkben. Útikalauz. Szerk. Gimes Endre. Írta. Többekkel. (Bp., 1975
2. kiad. 1983)
Muck Endre élete és működése. (Soproni Szemle, 1975)
A Fertő-táj flórája és vegetációja. – Prodromus florae vegetationisque regionis Peisonis. Adatgyűjtemény. III. köt. Természeti adottságok, a Fertő-táj bioszférája. (Bp., 1975)
A századforduló erdőgazdálkodása a soproni városi erdőkben. (Erdészettörténeti Közlemények, 1975)
Sopron város erdőbirtokának kialakulása és a korai erdőgazdálkodás nyomai. (Az erdőgazdálkodás története Magyarországon. Szerk. Kolossváry Szabolcsné. Bp., 1975)
Védelmet kívánó növényfajaink és növénytársulásaink. Többekkel. (MTA Biológiai Osztálya Közleményei, 1977)
Új tájvédelmi körzetünk, a Fertő. (Búvár, 1979)
Az erdészeti vegetációkutatás története, jelenlegi helyzete és eredményeinek gyakorlati alkalmazása. (Erdészettörténeti Közlemények, 1980)
A Kőszegi Tájvédelmi Körzet botanikai értékei. (Vasi Szemle, 1980)
Erdő-mező növényei. Csapody Verával, Jávorka Sándorral. 120 színes táblával. (Bp., 1980
2. kiad. 1993
szlovákul: Bratislava, 1983)
Védett növényeink. 160 színes táblával, 80 fényképpel. A színes akvarellek Csapody Vera munkái. (Bp., 1982)
Alexay Zoltán: Szigetköz. Ember és táj. Az utószót írta. (Bp., 1982)
Die Ergebnisse der forstlichen Vegetationskunde in Ungarn. Jakucs Pállal. (Handbook of Vegetation Science. Den Haag, 1982)
A Fertő-tó Tájvédelmi Körzet természeti értékei. (A Fertő-tó és a Hanság tájvédelmi körzetek. Bp., 1983)
Wildwachsende Leguminosen und das Vorkommen der durch Rhizobium-Bakterien gebildeten Wurzelknöllchen im Wald- und Wiesenökosystemen. Manninger Ernővel, Bakondi-Zombori Ernővel. (Zentralblatt für Mikrobiologie, 1984)
Sopron. Tájvédelmi körzet. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. Bp., 1984)
A Lővérek növényvilága. (Soproni Szemle, 1987)
Természetvédelem Sopronban. (Sopron és környéke. 1922–1990. Korrajz és családtörténet. Szerk. Sarkady Sándor. Sopron, 1990)
Csapody Vera emlékezete. (Ártér [Baja], 1993)
Szemelvények Loew Frigyes Károly és Deccard János Kristóf Soproni flórájából – 1739. (Líceumi füzetek. 2. Sopron, 1993)
Florisztikai adatok Sopron környékéről. (Soproni Szemle, 1993)
Útmutató védett növényeink ismeretéhez és gyakorlati védelméhez. Oktatási segédlet. Bartha Dénessel. (Sopron, 1994)
Irányelvek a természetvédelem alatt álló erdők kezelésére. Halupa Lajossal, Keszthelyi Istvánnal. (A KTM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei. 3. Bp., 1995)
Szigetköztől az őrségig. A Nyugat-Dunántúl természeti értékei. Többekkel. (Természetvédelem. Bp., 1996)
Kitaibel Pál kora, élete és munkássága. (Kitaibelia, 1996)
A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája. Balogh Ferencnével. Szerk. Bartha Dénessel, Orosz Sándorral. (Bp.–Sopron, 1997)
Emlékképek egy korán elhunyt botanikusról. Tallós Pál. Szodfridt Istvánnal. (Kitaibelia, 1997)
Emlékezés Jávorka Sándorral. – Kárpáti Zoltán szakirodalmi munkásságának bibliográfiája. Összeáll. Bartha Dénessel, Facsar Gézával. (Kitaibelia, 1998)
Fehér Dániel élete és munkássága. Bartha Dénessel. (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka 14. Sopron, 2000)
Mestereink. Ilyennek láttuk őket. Emlékmorzsák a közelmúlt jeles botanikusairól. Szerk. Szodfridt Istvánnal. (Tilia. 8. Sopron, 2000)
Forradalom és exodus. (Soproni Lapok, 2006 és Erdészeti Lapok, 2006)
Az év fája. A szelídgesztenye őshonossága. Cs. I. írása nyomán összeáll. Bartha Dénes. (Erdészeti Lapok, 2007)
Adalékok az EFE Növénytani Tanszéke történetéhez. (Erdészettörténeti Közlemények, 2008)
Pályám emlékezete. I–II. köt. (Bp., 2010)
Kis tátrai flóra, amelyet maga és barátai használatára és gyönyörűségére írta Cs. I. Közreadja Bartha Dénes. (Sopron, 2010)
A gyermekkor méze. Emlékirat-részlet. Közzéteszi Csapody Miklós és Csapody Tamás. (Vasi Szemle, 2011).

Irodalom

Irod.: Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? Szerk. Balogh Margit. (Szekszárd, 1997)
A Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei. 1917–2000. Szerk. Marczell Ferenc. (Bp., 2000)
Bartha Dénes: Cs. I. köszöntése. (Soproni Szemle, 2000)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 2002. jan. 14.)
Hetény J.–Andrássy Péter: Pista, ugye emlékszel? (Soproni Napló, 2002. jan. 25.)
Cs. I. (Természetbúvár, 2002)
Bartha Dénes: Cs. I. élete és munkássága. (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka. 17. Sopron, 2002)
Bartha Dénes: Elhunyt Cs. I. – Cs. I. szakirodalmi bibliográfiája. Cs. I. jegyzetei és Andrássy Péter kiegészítései alapján összeáll. Bartha Dénes. (Soproni Szemle, 2002). Bartha Dénes: Cs. I. emlékezete. (Erdészeti Lapok, 2002)
Bartha Dénes: Cs. I., az Alpokalja növényvilágának kutatója. – Cs. I. Alpokalján végzett botanikai és természetvédelmi munkásságának bibliográfiája. (Kanitzia, 2002)
Szodfridt István: Cs. I. emlékezete. – Bartha Dénes: Cs. I. élete és munkássága. Művei bibliográfiájával. – Andrássy Péter: Cs. I. a Magas-Tátrában és az Alpokban. (Kitaibelia, 2003)
Cs. I.-emlékszám. (Erdészeti Lapok, 2004)
Andrássy Péter: A tehetség utat tör. Cs. I. és Csapody Vera. (Természet Világa, 2008)
Szmorad Ferenc–Tímár Gábor: 80 éve született Cs. I. (Erdészeti Lapok, 2010)
Andrássy Péter: 80 éve született Cs. I. (Élet és Tudomány, 2010. 39.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013